کتاب دانشنامه سیاستگذاری حقوقی

کتاب دانشنامه سیاستگذاری حقوقی به کوشش لعیا جنیدی (معاون حقوقی رییس جمهور) و امیرحسن نیاز پور توسط معاونت حقوقی ریاست جمهور در زمستان سال 1399 منتشر شده است.
160,000 6% 150,000 تومان

بخشی از دیباچه کتاب دانشنامه سیاستگذاری حقوقی (درآمدی بر دانشنامه سیاستگذاری حقوقی):

...ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ در زمینه ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻟﻮاﯾﺢ و ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﻘﺮرات و همچنین ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤـﻮﻣﯽ راﺟـﻊ  به اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل و وﻇﺎﯾﻒ آﻧﻬﺎ، ﺗﻨﻘﯿﺢ و اﻧﺘﺸﺎر ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫـﺎی اﺟﺮایی، ﺗﺮوﯾﺞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای اﺻﻮل آن در ﭘﺮﺗﻮ اﺻﻮل 113 و 121 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، آﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫـﺎی ﺣﻘـﻮﻗﯽ   ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻦ روﯾﮑﺮد ﺣﻘﻮﻗﯽ دوﻟﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ، اﯾـﻦ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ در دو ﺳـﻄﺢ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﮔـﺬاری و ﻫﻨﺠﺎرﮔﺬاری ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻧﯿﺰ اﺟﺮای ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ اﯾﻔﺎء ﻧﻘﺶ ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ورزد.

ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب آن، ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﺸـﮑﻼت و ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺣﻘـﻮﻗﯽ و ﺗﻬﯿـه دﺳـﺘﻮر ﮐـﺎر و اوﻟﻮﯾﺖ ﮔﺬاری در راﺳﺘﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎ، اﺟﺮای آﻧﻬﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﺟﺮا ﺷﺪه ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ از رﻫﮕﺬر ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ یافتن در زمینه تهیه و تدوین لوایح و پیش نویس مقررات و همچنین پیش مقررات تنظیمی از سوی سایر ارکان دولت و بهبود آن، نقش انکارناپذیری در جریان سازی و گفتمان سازی حقوقی، تدوین رویکرد و سیاستهای حقوقی و تعریف راههای اجرای آنها و در واقع هنجارگذاری و دیدگاه پردازی حقوقی دارد...

امید است این دانشنامه که مجموعه ای میان رشته ای است در بالا بردن کیفی سیاستگذاری و توسعه نظام حقوقی و نیز بهبود همکاری نظام مند میان دانشگاهها و مراکز علمی با نهادهای اجرایی تاثیرگذار باشد.

پدیدآورنده لعیا جنیدی - امیرحسن نیازپور
ناشر معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقرات معاونت حقوقی ریاست جمهوری
نوبت چاپ اول - 1399
تعداد صفحات 928
قطع کتاب رحلی - جلد گالینگور
شابک 978-600-8804-82-6
شناسه کالا: 3744154
اشتراک‌گذاری

شبکه‌های اجتماعی:

آدرس کوتاه شده‌ی صفحه: برای کپی کردن لینک روی آن کلیک کنید
نظرات
    ارسال نظر
    • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
    • - لطفا دیدگاهتان به زبان فارسی و تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
    • - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
    • - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد.